MetLife TFI S.A.

Notowania Funduszy

Zobacz również:MetLife TFI S.A - inwestuj on-line

Kalkulator inwestycji

Wprowadź dane i kliknij „Przelicz”


Subfundusz:
Sposób inwestowania:
Wartość wpłaty: Początek inwestycji:
Opłata dystrybucyjna: Koniec inwestycji:
Data operacjiWpłata (PLN)Suma wpłat oraz wartość j.u. (PLN)Opłata dystryb. (%)Opłata dystryb. (PLN)Wpłata po pobraniu opł. dystryb. (PLN)Wartość j.u. (PLN)Ilość zakupionych j.u.Łączna ilość j.u.Łączna wartość j.u. (PLN)
2019-12-03 25 000,00 25 000,00 3,000 750,00 24 250,00 7,80 3 108,97 3 108,97 24 250,00
2021-12-02*
-
40 509,94
-
-
-
13,03
-
3 108,97 40 509,94


Stopa zwrotu subfunduszu (zmiana wartości j.u.) w wybranym okresie wynosi: 67,05%


Rzeczywista stopa zwrotu inwestycji (zmiana wartości zainwestowanego kapitału) w wybranym okresie wynosi: 62,04%


*W wybranym dniu subfundusz nie był wyceniany. Wartość j.u. została pobrana z wyceny z dnia poprzedzającego ostatni dzień wyceny.


Powyższa symulacja nie stanowi gwarancji przyszłych wyników. Niniejszy kalkulator spełnia jedynie rolę informacyjną. Podane kwoty uwzględniają opłatę dystrybucyjną zgodnie z obowiązującymi tabelami opłat w MetLife TFI S.A, ale nie uwzględniają podatku od zysków kapitałowych. Wyniki inwestycyjne osiągnięte na rachunku indywidualnego uczestnika, mogą w znaczący sposób odbiegać od wyników inwestycyjnych prezentowanych w kalkulatorze. Przykładowe wyniki inwestycyjne prezentowane w kalkulatorze nie powinny stanowić podstawy do podjęcia decyzji inwestycyjnych przez Inwestorów.
MetLife TFI S.A. oraz Fundusze Inwestycyjne („Fundusze”) zarządzane przez MetLife TFI S.A. nie gwarantują osiągnięcia założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Historyczne wyniki inwestycyjne Funduszy nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników inwestycyjnych w przyszłości. Inwestowanie w Fundusze jest obarczone ryzykiem inwestycyjnym, włącznie z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji w dany Fundusz jest uzależniona od daty zbycia oraz odkupienia jednostek uczestnictwa, wysokości pobranych opłat manipulacyjnych oraz obowiązków podatkowych uczestnika.
Inwestorzy, którzy chcą skorzystać z oferty MetLife TFI, powinni przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej dotyczącej jednostek uczestnictwa zapoznać się ze statutem, prospektem informacyjnym oraz Kluczowymi Informacjami dla Inwestorów danego funduszu inwestycyjnego. Wymienione dokumenty zawierają szczegółowe informacje dotyczące funduszu i jego subfunduszy, w tym opisy czynników ryzyka związanych z inwestowaniem w dany subfundusz, dane dotyczące sytuacji finansowej subfunduszy, kosztów i opłat związanych z funkcjonowaniem subfunduszy oraz nabywaniem jednostek uczestnictwa. Wymienione dokumenty dostępne są na stronie internetowej www.metlife.pl oraz u dystrybutorów.